Advieswerk

Heeft u advies nodig over een bepaald onderdeel van uw bosbeheer? Wilt u een nieuw en modern beheerplan op laten stellen? Wilt u een toekomststrategie bepalen voor bijvoorbeeld houtoogst, bosverjonging of biodiversiteit? Heeft u een probleem waar u geen oplossing voor heeft? Of heeft u onderzoekscapaciteit nodig? Dan kunt u als boseigenaar of – beheerder terecht bij Bosmeester.

Maar ook beleidsmakers die hun beleid willen enten op de praktijk en op de nieuwste inzichten in bosbeheer kunnen bij Bosmeester terecht. Hieronder worden een aantal werkvelden genoemd waarvoor Bosmeester de nodige kennis en ervaring bezit.

Bosvisies

Een lange termijn visie is cruciaal om ad-hoc beheer, hetgeen het tegenovergestelde is van duurzaam bosbeheer, te voorkomen.

Lange termijn visies zijn noodgedwongen vrij globaal, maar vaak zijn ze dermate algemeen opgesteld dat ze nauwelijks sturing geven aan de beheerpraktijk. Bosmeester zorgt er voor dat uw lange termijn visie voldoende sturend is, maar niet dermate concreet is dat er geen ruimte meer is om rekening te houden met bijvoorbeeld nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen of wetenschappelijke inzichten.

Een bosvisie is gericht op het bos als geheel, maar er kunnen natuurlijk ook deelvisies worden gemaakt voor bepaalde beheerdoelstellingen, zoals bijvoorbeeld cultuurhistorie, houtproductie of biodiversiteit. Bosmeester kan u zowel helpen bij het opstellen van integrale bosvisies als deelvisies. Bij beide speelt Bosmeester een ondersteunende rol, zowel organisatorisch als inhoudelijk, want de keuzes moeten uiteindelijk door de eigenaar en/of het beheerteam genomen worden.

plannen

beheer | bebossing | kap & verjaring

Beheerplannen

Een bosvisie wordt normaal gesproken uitgewerkt in een beheerplan (soms valt de bosvisie ook onder het beheerplan). Hierin wordt beschreven op welke wijze de beheerdoelen gehaald moeten gaan worden. Hierbij worden in tegenstelling tot de bosvisies dus maatregelen beschreven. Het beheerplan wordt meestal weer verder uitgewerkt in een werkplan, waarbij concreet beschreven wordt waar wat gedaan wordt en wanneer.

Kap en verjongingsplannen

Wilt u een plan maken voor houtkap? Wilt u een plan maken voor bosverjonging? Bosmeester heeft zich de afgelopen jaren verdiept in de nieuwste (bosecologische) inzichten op dit gebied. Op basis hiervan heeft Bosmeester een goed onderbouwde en creatieve visie ontwikkeld, waar u gebruik van kunt maken. Hierbij wordt het volledige pallet van houtoogst- en verjongingssystemen in ogenschouw genomen en wort gewerkt volgens natuurgetrouwe patronen. Wat dat betekent kunt u zelf ervaren als u besluit Bosmeester in te huren.

Bebossingsplannen

Gaat u een stuk landbouwgrond bebossen en wilt u een vakkundig en creatief bebossingsplan laten maken. Dan kan Bosmeester u daar bij helpen. Patrick Jansen houdt zich al 15 jaar intensief bezig met bosuitbreiding. Zo heeft hij onder andere de boeken De aanleg van geïntegreerde bossen en De aanleg van nieuwe bossen geschreven.

Calamiteitenbeheer

Er heeft zich een calamiteit voorgedaan, zoals bijvoorbeeld storm of brand en daar moet op gereageerd worden. Maar u wilt wel dat er weloverwogen, goed onderbouwde beslissingen genomen worden. Dan kunt u Bosmeester inhuren. Ook als u zich wilt voorbereiden op dergelijke calamiteiten kunt u contact opnemen.

Heeft u interesse in advies van Bosmeester?

Stuur een mail naar patrick@bosmeester.com met uw wensen!